આંખ તારી હોય કે મારી, બસ એમાં આંસુ ક્યારેય ના હોવા જોઈએ !!